Regler for fiskeri ved Vejle Sportsfiskerforenings fiskevand
 
Nedenstående regler er til hver en tid de gældende, jf. pkt. 1.b., dette uanset opdaterings- eller revisionsdato.
 
Reglerne er senest revideret d.17 .august 2017.
 1. Regler for fiskeri
  1. Bestyrelsen fastsætter reglerne, som kan ændres løbende.
  2. Reglerne på hjemmesiden er til hver en tid de gældende, og medlemmer har pligt til at holde sig ajour med disse. 
  3. Hvis samme regel er forskelligt beskrevet i nærværende regelsæt og i vedtægterne, er det vedtægtens ordlyd, som er gældende.
  4. I fiskevand med lokale regelsæt er det, i tilfælde af forskel mellem lokale regler og Vejle Sportsfiskerforenings regler, de mest restriktive regler, der skal respekteres.
  5. Statsfisketegn er påkrævet, jf. Fiskeriloven.
  6. Fisk fanget i foreningens vand må ikke sælges, eller på anden måde omsættes.
  7. Udnyttelse af foreningens fiskevand i privat kommercielt øjemed, som f.eks. guidede fisketure, kurser eller lignende er som udgangspunkt ikke tilladt.Bestyrelsen kan give dispensation til et arrangement, men ønsker som udgangspunkt at det skal forgå i VSF regi.                          Ansøgning om dispensation skal indsendes skriftlig til bestyrelsen.
    
                
 2. Fiskesæsonen
  1. Fiskesæsonen i åerne løber generelt fra 1. april – 31. oktober. Enhver form for fiskeri i åerne uden for denne periode er forbudt.
  2. I åer hvor fiskesæsonen lokalt er fastsat en til anden periode er denne gældende.
  3. I Vingsted Sø og Fåruphuse Sø må der fiskes hele året, med undtagelse af april måned, hvor begge søer er fredet.
    
 3. Fiskeriets udførelse
  1. Der må maksimalt hjemtages 3 laksefisk pr. døgn pr. medlem. Der er ingen begrænsning for antallet af hjemtagne regnbueørreder.
  2. Der må kun fiskes med én stang ad gangen. Ved medefiskeri i søerne tillades dog op til 3 stænger ad gangen pr. fisker.
  3. Der må kun fiskes med kunstagn og regnorm. I søerne er det desuden tilladt at fiske med dej, majs, brød, boillies og døde agnfisk. Agnfisk skal være fanget i samme sø, som de benyttes i.
  4. Forfodring er strengt forbudt.
  5. Ved Vingsted Sø må der maksimalt samtidig benyttes to flyderinge og to både. Ved Fåruphuse Sø må der kun fiskes fra land.
  6. Mindstemål og fredninger skal overholdes. Undermålsfisk skal skånsomt genudsættes, uanset fiskens tilstand.
  7. Ved åerne udøves bevægeligt nedstrøms fiskeri. Opstrømsfiskeri må kun finde sted, hvis det kan foregå uden gener for andre medfiskere.
  8. Man skal orientere sig om andre medfiskeres placering både før og under fiskeri, herunder tage gensidigt hensyn og holde god afstand. Der skal fiskes i et jævnt tempo uden unødige stop. Færdsel langs vandet sker langs bredden eller på anviste stier. Opstrømsfærdsel umiddelbart langs å bredden bør om muligt undgås.
  9. Enhver skal i videst muligt omfang sikre sig, at der ikke fiskes med sygdomsinficeret grej.
  10. Ormefiskeri er ikke tilladt med kroge mindre end str. 2/0 (12 mm kroggab). Dog tillades mindre kroge ved fiskeri søerne.
    

 4. Parkering, færdsel og adfærd
  1. Foreningens anvisninger skal altid respekteres, herunder enhver form for skiltning.
  2. Vis hensyn overfor lodsejere, medfiskere og andre brugere af naturen ved fiskevandet.
  3. Der skal parkeres hensynsfuldt og så vidt muligt på anviste parkeringspladser. Parkeringen skal ske, så der skabes plads til flest mulige andre. Ved klubhuset er det tillige tilladt at parkere på grusvejens sydlige side af vejen. Ved Knabberup skal der parkeres på den anviste parkeringsplads.
  4. Støjende adfærd er ikke tilladt.
  5. Båltænding uden for de dertil indrettede steder er strengt forbudt. Brug af grill tillades, såfremt det kan ske uden fare for antændelse af bevoksning eller lignende.
  6. Det er ikke tilladt at foretage handlinger, der forandrer eller er til skade for lodsejeres eller andres ejendom.
  7. Skader forvoldt på lodsejeres eller andres ejendom skal straks anmeldes til et medlem af opsynet eller bestyrelsen.
  8. Henkastning af liner, kroge og andet affald må ikke finde sted. De opstillede affaldsbeholdere skal benyttes, eller affaldet skal tages med hjem.
  9. På handicappladserne har kørestolsbrugere og gangbesværede fortrinsret.
  10. Hunde og andre husdyr må ikke medtages under fiskeri.
    
 5. Fiskekort og kontrol
  1. Ved fiskeri skal medlemskort, dagkort eller gæstekort bæres synligt.
  2. Medlemmer kan om nødvendigt kontrollere medfiskeres medlemskort, dagkort og gæstekort. Afviser et medlem at fremvise medlemskort, kan medlemmet indberettes for opsynet eller bestyrelsen.
  3. Medlemmer er forpligtet til at fremvise medlemskort på forlangende.
  4. Kun foreningens opsynsmænd samt Fiskerikontrollen er fra Fiskeridirektoratet bemyndiget til at kontrollere statstegn, samt at udstede evt. afgift.
  5. Børn under 12 år fisker gratis ifølge med et medlem over 16 år, dog kun på VSF-vand.
  6. Uden medlemskab må samlever/ægtefælle i månederne juni, juli og august, fiske gratis i følgeskab med sin samlever/ægtefælle, som er medlem.
  7. Foreningens opsynsmænd og medlemmer af bestyrelsen, kan ved overtrædelser af regler, etik eller anden utilstedelig opførsel, bortvise et medlem, samt inddrage medlemskort og overdrage det til bestyrelsen. Herefter beslutter bestyrelsen det videre forløb.
  8. Alle henstillinger fra foreningens opsynsmænd skal følges uopholdeligt.
    
 6. Rapportering af fangster
  1. Enhver fangst skal indrapporteres efter senest 10 dage.
    
 7. Særlige begrænsninger
  1. I juni, juli og august reguleres fiskepresset på zone 6 i Vejle å (Nørager) således: Hvert medlem må højst have 1 fisketur pr. kalenderuge, når fisketuren, helt eller delvist, foregår tidsrummet fra kl. 20 aften til kl. 6 morgen. Uden for dette tidsrum er der ingen begrænsning.
  2. Der sælges ikke dag- eller gæstekort til zone 6.
    

 8. Dagkort og gæstekort
  1. Der henvises generelt til foreningens salgsbetingelser.
  2. Gæstekort udstedes altid i gæstens navn.
  3. Et medlem kan maksimalt købe 2 gæstekort pr. døgn. Medlemmet skal sikre sig, at gæsten er i besiddelse af gyldigt statstegn og skal sikre sig, at gæsten er bekendt med VSF’s regler for fiskeri.
  4. Dagkort er gyldige fra midnat til midnat inden for samme dato.
  5. Gæstekort er gyldige fra fiskeriet påbegyndes og 24 timer frem.
    
 
Læs også: Vedtægter og Etiske regler

 
 
Sidst opdateret: 12-09-2017 23:24:07