VEDTÆGTER  

Vejle Sportsfiskerforening                                                              

 Vedtaget på Generalforsamlingen d. 23. november 2017

 

§ 1   Foreningens formål og hjemsted

1. Vejle Sportsfiskerforenings formål er, at skaffe medlemmerne adgang til sportsfiskeri i Vejle å og andre fiskevande, og at ophjælpe fiskebestanden i nævnte vandløb.

2. Foreningens hjemsted er Vejle. 

§ 2   Medlemmer

1. Foreningen er en sammenslutning af sportsfiskere, og der kan optages aktive og passive medlemmer.

2. Anmodning om optagelse som aktivt medlem sker via hjemmesiden eller ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

3. Bestyrelsen kan nægte optagelse, ligesom den kan ekskludere medlemmer. Denne afgørelse kan dog indankes for en generalforsamling, når mindst 30 aktive medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom til bestyrelsen. Spørgsmål om et medlemmets genoptagelse i foreningen afgøres herefter ved afstemning jævnfør §3, stk. 4, til optagelse kræves dog, at ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

4. Som passive medlemmer kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningens formål. Passive medlemmer har ingen stemmeret. Passive medlemmer kan, ved bestyrelsens accept, overgå til aktive medlemmer. Medlemmers ægtefælle, registreret partner og samlever kan optages som partnermedlem. Minifiskere omfatter medlemmer, som pr. 1. januar er fra 10 til og med 12 år, Junior omfatter medlemmer, som pr. 1. januar er fra 13 til og med 17 år. Ungdom omfatter medlemmer som pr. 1. januar er fra 18 til og med 25 år. Senior omfatter medlemmer som pr. 1. januar er fyldt 26 år. 5. Medlemstallet skal afpasses efter det af foreningen lejede fiskevand. 6. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt, og ved udmeldelse fortabes retten til foreningens midler. 

§ 3   Generalforsamlingen

1.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

2. Den ordinære generalforsamling afholdes i Vejle Kommune hvert år inden udgangen af november måned, og indvarsles skriftligt senest 14 dage før, med angivelse af dagsorden.

3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på et at bestyrelsen fastlagt tidspunkt, eller når 30 aktive medlemmer skriftligt anmoder formanden. Bestyrelsen er pligtig til at afholde en sådan senest 30 dage efter anmodningen.

4. Enhver generalforsamlingsbeslutning træffes ved almindelig stemmeflertal, dog jævnfør §2 stk. 3, §4 stk. 4 og §7 stk. 3. Hvis en forslagsstiller ønsker skriftlig afstemning, tages dette til efterretning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og medlemmer, der ikke har fast bopæl i Danmark, har ikke stemmeret medmindre de har dansk indfødsret.

5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden inden 1. oktober. Medlemmer kan ved skriftlig henvendelse til formanden inden 15. september anmode bestyrelsen om at gennemføre en legalitetskontrol af et forslag i forhold til foreningens vedtægter, samt så vidt muligt en vurdering af konsekvensen af forslaget, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Efter fremsendelsen af en sådan anmodning fremsender bestyrelsen sine bemærkninger til det fremsendte forslag indenfor en uge, således at forslagsstilleren får mulighed for at revidere forslaget i forhold til foreningens vedtægter og bestyrelsens bemærkninger, inden dagsordenen til generalforsamlingen udsendes. Bestyrelsens bemærkninger og forslagsstillerens bemærkninger tilstilles generalforsamlingen, såfremt forslagsstilleren måtte ønske det.  

§ 4   Bestyrelsen

1. Til bestyrelsen vælges 11 medlemmer. På det første bestyrelsesmøde efter hvert valg konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt øvrige relevante poster. Desuden nedsættes et forretningsudvalg, hvor formand og næstformand er fødte medlemmer. Bestyrelsen fastsætter forretningsorden for bestyrelse og forretningsudvalg. Bestyrelsen beslutter også, hvem der skal have prokura til at administrere foreningens bankkonti. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden eller kassereren og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan uddelegere tegningsretten til udvalgsformænd for så vidt angår dispositioner, der vedrører det pågældende udvalg.

2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. På hver ordinær generalforsamling er skiftevis 6 og 5 bestyrelsesmedlemmer på valg. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i det 1. år af sin valgperiode, vælges en afløser på første generalforsamling efter fratrædelsen. Det nye bestyrelsesmedlem indtræder i den fratrædendes valgperiode.

3. Til foreningen vælges 2 bilagskontrollanter + 1 suppleant. På hver ordinær generalforsamling vælges skiftevis 1 bilagskontrollant + suppleant, og 1 bilagskontrollant. Valgperioden er 2 år.

4. Som bestyrelsesmedlem kan kun vælges medlemmer, der bor indenfor en afstand af 15 km fra Vejle Rådhus. Denne bestemmelse kan kun ændres, hvis ¾ af medlemmerne stemmer herfor.

5. Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes med almindelig stemmeflertal, og der føres referat, der godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.

6. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for fiskeriet i foreningens fiskevande, herunder også regler for færdsel på arealer grænsende op til foreningens vand.

7. Bestyrelsen skal fremme opretholdelsen af en juniorafdeling, hvis formål er at øge interessen for og

fremme sportsfiskeriet blandt børn og unge.

§ 5   Kontingent og regnskab

1. Kontingent til foreningen for det følgende år, fastsættes på den årlige generalforsamling, og opkræves sammen med det til en hver tid gældende kontingent til Danmarks Sportsfiskerforbund.

2. Bestyrelsen kan som led i hvervekampagner, indslusnings-ordninger for nye medlemmer dispensere fra kontingentbestemmelserne.

3. Kontingent skal være betalt inden 1. februar. Betaler et medlem senere, afkræves medlemmet et ekspeditionsgebyr, som fastsættes af bestyrelsen.

4. Medlemmer, der pr. 01-11-2017 var på pensionistkontingent fortsætter hermed til den til enhver tid gældende takst.

Medlemmer, der inden 1. januar, skriftlig dokumenterer, at de pr. 1. januar 2015, dels var berettiget til

at modtage offentlig alderspension og dels havde været fuldt betalende medlem i mindst en sæson,

kan anmode om nedsat foreningskontingent til den til enhver tid gældende pensionistkontingent.

5. Regnskabet løber fra 1. oktober til 30. september, og fremlægges ved den ordinære generalforsamling i revideret stand.  

§ 6   Sanktioner

1. Overtrædelse af foreningens love, herunder regler for fiskeri, kan medføre inddragelse af fiskekort eller eksklusion. Foreningens opsynsmænd har bemyndigelse til at inddrage fiskekort, hvorefter bestyrelsen tager stilling til evt. genudlevering. Kun bestyrelsen er bemyndiget til behandling af eksklusionssager. Bestyrelsen fastsætter eksklusionens omfang og varighed.

2. Medlemmer, der er i restance med betalinger, kan ekskluderes, hvis medlemmet, efter en påmindelse om restance, ikke indbetaler. Under restancen har medlemmet hverken fiskeret eller stemmeret og kan ikke fremsætte forslag til vedtægtsændringer. Er en betalingsfrist overskredet med 4 uger fra påmindelsen, betragtes medlemmet i udgangspunktet som udmeldt. Genindmeldelse sker herefter på normale vilkår for optagelse af nye medlemmer.

3. Ved eksklusion og udmeldelse fortabes retten til foreningens midler.

§ 7   Særlige bestemmelser

1. Foreningen bør, under hensyntagen til egne interesser, samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund.

2. Medlemmer må ikke, uden på forhånd at have opnået bestyrelsens samtykke, leje eller indgå aftale om personlig - herunder vederlagsfri - fiskeret ved foreningens primære fiskevande herunder: a. Vejle å vandsystem b. Rohden å vandsystem c. Grejs å vandsystem d. Vingsted Sø e. Fåruphuse Sø Reglen gælder også for stykker hvor fiskeretten tilhører, eller har tilhørt foreninger under Danmarks Sportsfiskerforbund. Undtaget for reglen er: a. Medlemmer, der samtidig er lodsejere ved foreningens fiskevand og som derved opnår fiskeret på egen matrikel. b. Medlemmer, som opnår fiskeretten via indmeldelse i anden allerede etableret forening.

3. Til foreningens opløsning kræves, at ¾ af samtlige medlemmer stemmer herfor.

4. I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder foreningens midler Danmarks Sportsfiskerforbund, til anvendelse til ophjælpning af fiskebestanden i vore ferske vande.

5. Medlemmer skal indsende eller indtaste deres fangster i foreningens fiskevand i henhold til gældende regler for fiskeri. Alle fangster offentliggøres på hjemmesiden. Offentliggørelsen kan ske uden navneoplysning, hvis det ønskes.

6. I nærværende vedtægter anses begrebet ’skriftlig’ eller ’skriftligt’ som opfyldt, såfremt det, i henhold til medlemmets ønske, sker enten via foreningens hjemmeside, pr. E-mail eller pr. brev. 

 

 

 

 


Sidst opdateret: 20-03-2018 22:19:16