Forretningsorden for VSF's bestyrelse

 

 1. Bestyrelsen består af 11 medlemmer i henhold til foreningens vedtægter.
   
 2. Bestyrelsen konstituerer sig ved første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i henhold til foreningens vedtægter. Der vælges formand, næstformand, kasserer og sekretær, herunder aftales det, hvem der skal være formænd i de stående udvalg.
   
 3. Bestyrelsen vedtager forretningsorden for bestyrelse og forretningsudvalg (kaldet FU), samt kodeks og regler for de stående udvalg.
   
 4. Bestyrelsen fastlægger den overordnede politik og rammer for driften af foreningen og foreningens udvalg i overensstemmelse med foreningens vedtægter og beslutninger, som måtte være bestyrelsen pålagt på generalforsamlingen.
   
 5. Beslutninger vedtages med almindeligt flertal blandt de fremmødte. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis der er 6 eller flere bestyrelsesmedlemmer tilstede.
   
 6. Der afholdes 8-10 ordinære bestyrelsesmøder årligt.
   
 7. Ekstraordinært bestyrelsesmøder skal indkaldes, hvis mindst 2 medlemmer af bestyrelsen overfor formanden eller næstformanden skriftligt anmoder herom.
   
 8. Ekstraordinært bestyrelsesmøde skal afholdes indenfor 10 dage efter anmodningen.
   
 9. Bestyrelsesreferat udsendes senest 1 uge efter mødets afholdelse.
   
 10. Formanden og kassereren kan underskrive checks.
   
 11. Formand og næstformand har tegningsret, dvs. kan indgå bindende aftaler på vegne af VSF.
  Kontrakter med lodsejer er ikke omfattet af denne begrænsning, men skal fortsat underskrives af VSF’s kontaktperson.
   

Forretningsorden for Forretningsudvalg (FU)

  

 • FU består af formand, næstformand, sekretær og en person udpeget af bestyrelsen.
   
 • Der holdes et ordinært FU-møde forud for hvert bestyrelsesmøde.
   
 • Alle medlemmer af bestyrelsen kan indkaldes til FU-møder med mindst én uges varsel. Møderne er åbne for alle medlemmer af bestyrelsen. FU kan inviterer gæster.
   
 • FU kan tage beslutninger til sager på områder, hvor den overordnede politik er fastlagt af bestyrelsen.
   
 • FU kan tage beslutninger til konkrete hastesager, som derefter skal forelægges bestyrelsen på næstkommende møde.
   
 • Ved ekstraordinære hastesager kan formanden træffe beslutninger.
   
 • FU udarbejder oplæg til bestyrelsesmøderne. FU kan overdrage dele af denne opgave til andre medlemmer af bestyrelsen.
   
 • Såfremt det er muligt skal FU lave indstillinger til punkter på bestyrelsens dagsorden, hvor der skal træffes beslutninger.  
   

Vedtaget af bestyrelsen d. 27. januar 2010