Vedtægter for Vejle Sportsfiskerforenings Juniorafdeling
Revideret, d. 1. november 2011

§1. Foreningens navn
Foreningens navn er "Vejle Sportsfiskerforenings Juniorafdeling".


§2. Foreningens formål og hjemsted
 1. Juniorafdelingens formål er, at øge interessen for sportsfiskeri og fremme den sportsmæssige fiskemåde blandt juniorer ved afholdelse af kursus, instruktion, filmaftener m.v.
 2. Foreningens hjemsted er Vejle.
§3. Medlemmer
 1. Foreningen optager piger og drenge i alderen 12 - 18 år som juniorer, og piger og drenge i alderen 10 - 11 år som minifiskere
 2. Optagelse sker ved henvendelse til juniorafdelingens leder/formand. Der skal udfyldes et ansøgningsskema, som skal være forsynet med forældres eller værges underskrift.
 3. Der optages fortrinsvis børn af seniorafdelingens medlemmer, op til 50 procent.
 4. Juniorer er pligtige til indenfor et år fra optagelsestidspunktet at deltage i et introduktionsmøde. Juniorer, som fisker sammen med et voksent medlem, er dog fritaget for at deltage i et introduktionsmøde.
 5. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der overtræder gældende vedtægter og regler. Bestyrelsens afgørelse kan kun indankes for førstkommende ordinære møde ved skriftlig anmodning til bestyrelsen herom af mindst 5 juniormedlemmer.
 6. Juniormedlemmer overføres til seniorafdelingen ved det fyldte 18 år, dog skal vedkommende have været medlem i mindst 2 år. Som bestyrelsesmedlem kan man være medlem af juniorafdelingen til det fyldte 21. år.
 7. Juniorafdelingens maksimale medlemstal fastsættes af seniorbestyrelsen.
§4. Generalforsamling
 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden seniorafdelingens generalforsamling, og indvarsles med mindst 7 dages varsel. Generalforsamlingen ledes af Juniorudvalgets leder. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
  • Formandens beretning.
  • Regnskabets aflæggelse.
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse.
  • Eventuelt.
 2. Ekstraordinær generalforsamling eller ekstra møder skal afholdes, såfremt mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt indsender anmodning herom til bestyrelsen, der derefter skal foranledige indkaldelse udsendt således, at eventuelle møder afholdes senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen.
 3. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre andet er bestemt i disse vedtægter.
 4. I alle tilfælde og ved eventuelle vedtægtsændringer træffer seniorafdelingens bestyrelse eller generalforsamling den endelige afgørelse.
 5. Lederen/formanden aflægger endvidere beretning på seniorafdelingens generalforsamling om foreningens virke. Til denne generalforsamling har juniorafdelingens medlemmer adgang uden stemmeret.


§5. Bestyrelse og ledelse
 1. Juniorafdelingen ledes af bestyrelsen og juniorudvalget.
 2. Juniorafdelingens bestyrelse består af 3 medlemmer og 2 suppleanter, som hvert år vælges af juniorafdelingens generalforsamling.
 3. Juniorudvalgets leder udpeger formanden for bestyrelsen. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv.
 4. Juniorudvalgets leder udpeges af seniorafdelingens bestyrelse. Juniorudvalgets leder udpeger de øvrige medlemmer af udvalget.
 5. Antallet af medlemmer i juniorudvalget fastsættes under hensyntagen til antallet af juniorer.
§6. Kontingent og regnskab
 1. Indskud og kontingent for henholdsvis juniorer og minifiskere fastsættes af bestyrelsen, efter godkendelse fra seniorbestyrelsen.
 2. Kontingent skal være betalt inden 1. februar for det følgende år.
 3. Juniorafdelingen fører et selvstændigt regnskab, som en gang om året revideres af 2 af seniorafdelingens bestyrelsesmedlemmer.
 4. Revisorerne har pligt til øjeblikkelig at indberette enhver mislighed eller uorden til seniorafdelingens formand.
§7. Sanktioner
 1. Restance med kontingentbetaling kan medføre eksklusion. Medlemmer, som er slettet på grund af restance, kan kun optages igen mod betaling af de skyldige beløb.
 2. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der overtræder gældende love om bestemmelser. Bestyrelsens afgørelse kan kun indankes for førstkommende ordinære bestyrelsesmøde ved skriftlig anmodning til bestyrelsen herom fra mindst 5 juniormedlemmer.
§8. Særlige bestemmelser
 1. Juniorafdelingens medlemmer er pligtige til at overholde de for seniorafdelingen gældende vedtægter og regler for fiskeri.
 2. Adgang til foreningens fiskevand må kun ske, efter de retningslinjer der er fastsat af seniorbestyrelsen og juniorledelsen.
 3. Juniorer som endnu ikke har deltaget i et introduktionsmøde, samt minifiskere må kun fiske under opsyn af en voksen eller et fuldt gyldigt juniormedlem.
 4. Juniorafdelingens ophævelse skal vedtages af 3/4 af fremmødte medlemmer på en seniorgeneralforsamling. I tilfælde af opløsning tilfalder juniorafdelingens midler og arkiver seniorafdelingen
 5. Medlemmer har pligt til at indsende eller indtaste sin fangstrapport efter hver sæson. Dette skal ske uanset antal fangede fisk og senest 15. november. Undlades dette pålægges medlemmet et af bestyrelsen fastlagt gebyr, som tillægges efterfølgende sæsons kontingent.